جناب آقای دکتر حمید مرادی

رئیس هیات مدیره

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان

macan-aria

جناب آقای دکترماکان آریا پارسا

نائب رئیس هیات مدیره

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان

 

سرکار خانم دکترمینا صفاری

خزانه دار

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان

جناب آقای مهندس آریان ستوده مهر

اعضای علی البدل هیات مدیره

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان

جناب آقای مهندس جواد حاجی اکبری

اعضای علی البدل هیات مدیره

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان

جناب آقای مهندس افشین اسحق پور

بازرس اصلی

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان

جناب آقای دکتر سلیم مسعود ناصری

بازرس علی البدل

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان

سرکار خانم شیوا نساجی

دبیر

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان

جناب آقای شهرام ذوفن

مسئول واحد حقوقی