مهلت ثبت نام اعضاء به پایان رسیده است .
تاریخ ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.