جهت عضویت در انجمن صنفی کاریابی های بین المللی استان اصفهان ، لطفا مدارک زیر را به شماره تلگرام 09393698083 و یا به آدرس ایمیل info@tairo.ir ارسال نمائید.

1. تصویر شناسنامه
2. تصویر کارت ملی
3. دو قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید
4. تصویر مجوز کاریابی
5.تصویر آخرین مدرک تحصیلی
6. نمونه قرارداد پرسنلی تحت نظر کاریابی
7. لیست بیمه پرسنل تحت نظر کاریابی