شرایط عضویت:

کلیه واجدین شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
عضویت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن مجوز دفتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی معتبر از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند با مصوبه هیأت مدیره به عضویت این انجمن درآیند.
تبصره 1: در صورتی که هر یک از اعضاء، شرایط عضویت انجمن را از دست دهد، با تصویب هیئت مدیره از عضویت در انجمن خارج شده، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود می باشد.
تبصره 2: تعیین و تغییر ضوابط عضویت در انجمن از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیئت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی، ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان واجد شرایط می باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان از نظر هیئت مدیره، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی).
2- عدم رعایت مفاد اساسنامه انجمن و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن صنفی)
3- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.
4- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.
تبصره – در موارد بندهای 1و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت