Edit Content

info@tairo.ir

راه ارتباط با ما

 دومین جلسه انجمن صنفی کاریابی های غیردولتی خارجی استان اصفهان

دومین جلسه انجمن صنفی کاریابی های غیردولتی خارجی استان اصفهان

دومین جلسه انجمن صنفی کاریابی های غیردولتی خارجی استان اصفهان با حضور اعضای انجمن در تاریخ 1400/09/28 تشکیل گردید، پس از بحث و بررسی های لازم موارد زیر جهت پیگیری تا حصول نتیجه تصویب گردید:  تصمیم گیری جهت تنظیم سند…

 اولین جلسه انجمن صنفی کاریابی های غیردولتی خارجی استان اصفهان

اولین جلسه انجمن صنفی کاریابی های غیردولتی خارجی استان اصفهان

اولین جلسه انجمن صنفی کاریابی های غیردولتی خارجی استان اصفهان با حضور اعضای انجمن در تاریخ 1400/06/17 تشکیل گردید، پس از بحث و بررسی های لازم موارد زیر جهت پیگیری تا حصول نتیجه تصویب گردید:  پیگیری جهت یکسان سازی محتوای…